Ukazatele finanční analýzy

Zadejte rozsah roků pro ukazatele finanční analýzy od roku do roku .

(Příklad: Od roku 2006 do roku 2010. Maximální delká pro finanční analýzu je zde 5 let.)

Ukazatele rentability

Ukazatele rentability hodnotí výnosnost podniku a jeho složek. Pro tyto stránky byly vybrány následující ukazatele: Rentabilita vloženého kapitálu, vlastního kapitálu, tržeb a nákladů. Výsledky ukazatelů rentability jsou ilustrovány tabulkově, ale i formou grafů.

Rentabilita celkového vloženého kapitálu

%

Graf rentability celkového vloženého kapitálu

Čas

Rentabilita vlastního kapitálu

%

Graf rentability vlastního kapitálu

Čas

Rentabilita tržeb

%

Graf rentability tržeb

Čas

Rentabilita nákladů

%

Graf rentability nákladů

Čas

Ukazatele rentability

%

Graf rentability

Čas

Tabulka pro hodnoty k výpočtu

Položky (v Kč)
EBIT1
EAT2
EBT3
Celkový vložený kapitál
Vlastní kapitál
Tržby

1EBIT - (Earnings before Interest and Taxes) Provozní hospodářský výsledek
2EAT - (Earnings after Taxes) Čistý zisk
3EBT - (Earnings before Taxes) Zisk před zdaněním

UkazatelZákladna
Rentabilita celkového vloženého kapitálu 
Rentabilita vlastního kapitálu
Rentabilita tržeb
Rentabilita nákladů

Výsledky ukazatelů rentability

Ukazatele(%)       Graf  
Rentabilita celkového vloženého kapitálu  0
Rentabilita vlastního kapitálu 0
Rentabilita tržeb 0
Rentabilita nákladů 0

Ukazatele likvidity

Likvidita podniku vyjadřuje schopnost podniku uhradit včas všechny svoje závazky. Mezi tyto ukazatele patří běžná likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita. Výsledky ukazatelů likvidity jsou ilustrovány tabulkově, ale i formou grafů.

Běžná likvidita

Krytí

Graf běžné likvidity

Čas

Pohotová likvidita

Krytí

Graf pohotové likvidity

Čas

Okamžitá likvidita

Krytí

Graf okamžité likvidity

Čas

Ukazatele likvidity

Krytí

Graf likvidity

Čas

Tabulka pro hodnoty k výpočtu

Položky (v Kč)
Krátkodobé cizí zdroje
Oběžný majetek
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Pohotové platební prostředky

Výsledky ukazatelů likvidity

Ukazatele       Graf  
Běžná likvidita 0
Pohotová likvidita 0
Okamžitá likvidita 0

Ukazatele aktivity

S pomocí těchto ukazatelů lze vyjádřit a kontrolovat počet obrátek (nejčastěji za rok) či dobu obratu (délka obrátky) aktiv nebo pasiv v podniku. Mezi zde vybrané ukazatele patří obrat celkových aktiv, obrat dlouhodobého majetku, obrat zásob, doba obratu zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. Výsledky ukazatelů aktivity jsou ilustrovány tabulkově, ale i formou grafů.

Obrat celkových aktiv

Obraty

Obrat celkových aktiv

Čas

Obrat dlouhodobého majetku

Obraty

Obrat dlouhodobého majetku

Čas

Obrat zásob

Obraty

Obrat zásob

Čas

Doba obratu zásob

Dny

Doba obratu zásob

Čas

Doba obratu pohledávek

Dny

Doba obratu pohledávek

Čas

Doba obratu závazků

Dny

Doba obratu závazků

Čas

Ukazatele obratu aktiv

Obraty

Graf ukazatelů aktivity

Čas

Ukazatele doby obratu

Dny

Graf ukazatelů aktivity

Čas

Tabulka pro hodnoty k výpočtu

Položka (v Kč)
Tržby
Celkem aktiva
Dlouhodobý majetek
Stav zásoby
Stav pohledáveky
Krátkodobé závazky

Výsledky ukazatelů aktivity

Ukazatele       Graf  
Obrat celkových aktiv 0
Obrat dlouhodobého majetku 0
Obrat zásob 0
Doba obratu zásob 0
Doba obratu pohledávek 0
Doba obratu závazků 0

Ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti vyjadřují poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů ve struktuře podniku a pomáhají naleznout optimální kapitálovou strukturu. Na těchto stránkách naleznete ukazatele celková zadluženost, koeficient samofinancování, míra zadluženosti, úrokové krytí a doba splacení dluhů. Výsledky ukazatelů zadluženosti jsou ilustrovány tabulkově, ale i formou grafů.

Celková zadluženost

%

Celková zadluženost

Čas

Koeficient samofinancování

%

Koeficient samofinancování

Čas

Míra zadluženosti

%

Míra zadluženosti

Čas

Úrokové krytí

Krytí

Úrokové krytí

Čas

Doba splacení dluhů

Roky

Doba splacení dluhů

Čas

Ukazatelé zadluženosti

%

Graf ukazatelů zadluženosti

Čas

Tabulka pro hodnoty k výpočtu

Položka (v Kč)
Cizí zdroje
Celková Aktiva
Vlastní kapitál
Provozní hospodářský vysledek
Nákladové úroky
Rezervy
Provozní cash flow

Výsledky ukazatelů zadluženosti

Ukazatele       Graf  
Celková zadluženost 0
Koeficient samofinancování 0
Míra zadluženosti 0
Úrokové krytí 0
Doba splacení dluhů 0

Rozdílové ukazatele

„Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na jeho likviditu.“1 Zde jsou uvedeny ukazatele čistý pracovní kapitál(manažerský přístup), čistý pracovní kapitál(investorský přístup), čisté pohotové prostředky a čisté peněžní prostředky. Výsledky rozdílových ukazatelů jsou ilustrovány tabulkově, ale i formou grafů.

1KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 2010. s. 81.

Čistý pracovní kapitál*

Čistý pracovní kapitál

Čas

*Manažerský přístup

Čistý pracovní kapitál*

Čistý pracovní kapitál

Čas

*Investorský přístup

Čisté pohotové prostředky

Čisté pohotové prostředky

Čas

Čisté peněžní prostředky

Čisté peněžní prostředky

Čas

Rozdílové ukazatele

tis. Kč

Graf likvidity

Čas

*Manažerský přístup k čistému pracovnímu kapitálu
**Investorský přístup k čistému pracovnímu kapitálu

Tabulka pro hodnoty k výpočtu

Položky (v Kč)
Oběžná aktiva
Krátkodobé závazky
Vlastní kapitál
Dlouhodobé cizí zdroje
Dlouhodobý majetek
Pohotové prostředky
Okamžitě splatné závazky
Zásoby
Nelikvidní pohledávky

Výsledky rozdílových ukazatelů

Ukazatele       Graf  
Čistý pracovní kapitálMan 0
Čistý pracovní kapitálIn 0
Čisté pohotové prostředky 0
Čistý peněžní majetek 0

Altmanův index

Skládá se z pěti proměnných, kterým je přisuzována určitá váha důležitosti.1 Byl sestrojen „diskriminační metodou, což je přímá statistická metoda spočívající v třídění pozorovaných objektů do dvou nebo více definovaných skupin podle určitých charakteristik.“1 Výsledky Altmanova indexů se hodnotí podle následujícího obrázku. Dělí se na společnosti s veřejně obchodovatelnými (Zobchodovatelné) akciemi na burze nebo s neobchodovatelnými (Zneobchodovatelné) akciemi. Výsledky Altmanova indexu jsou ilustrovány tabulkově, ale i formou grafu.

Interval výsledků Altmanova indexu

1RŮŽIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 73.

Z-skóre*

Z-skóre

Altmamův index

Čas

*Pro společnosti s obchodovatelnými akciemi na burze

Z-skóre*

Z-skóre

Altmamův index

Čas

*Pro společnosti s neobchodovatelnými akciemi na burze

Tabulka pro hodnoty k výpočtu

Položky (v Kč)
Pracovní kapitál
Celková aktiva
Nerozdělený zisk/ztráta minulých let
Provozní hospodářský vysledek
Tržní hodnota vlastního kapitálu
Cizí zdroje
Tržby

Výsledky Altamanová indexu

Ukazatel       Graf  
Z-skóreobchod 0
Z-skóreneobchod 0

Index IN05

Index IN05 jedná se o nejaktuálnější model IN (index důvěryhodnosti), který byl vypracován manžely Neumaierovými, jeho hlavním úkolem je vyhodnotit finanční zdraví podniků v České republice jedinou hodnotou. Byl sestaven na základě matematicko-statistických modelů podnikového hodnocení a praktických zkušeností z analýzy.1 Následující obrázek prezentuje hodnocení výsledku indexu IN05. Výsledky indexu IN05 jsou ilustrovány tabulkově, ale i formou grafu.

Interval výsledků indexu IN05

1KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 2010. s. 132.

Index IN05

IN05

Index IN05

Čas

Tabulka pro hodnoty k výpočtu

Položky (v Kč)
Celková aktiva
Cizí zdroje
Provozní hospodářský vysledek
Nákladové úroky
Výnosy
Oběžný majetek
Krátkodobé závazky
Krátkodobé bankovní úvěry

Výsledky indexu IN05

  Ukazatel       
IN05 0

Index bonity

Hodnotí finanční zdraví podniku bodovým výsledkem, který je pak zařazen do určité kategorie a podle toho se stanoví bonita společnosti.1 Index bonity (indikátor bonity) je sestaven z šesti vybraných ukazatelů a o výsledku platí, že čím větší je, tím je i lepší finanční a ekonomická situace podniku.2 V následujícím obrázku je zobrazena osa intervalů pod níž se hodnotí výsledek indexu bonity. Jinými slovy bonita podniku. Výsledky indexu Bonity jsou ilustrovány tabulkově, ale i formou grafu.

Interval výsledků indexu bonity

1RŮŽIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 71.
2GRUBER, Aleš. Finanční analýza firem v rámci vybraného odvětví průmyslu. 2005. s. 39.

Index bonity

Bonita

Index Bonity

Čas

Tabulka pro hodnoty k výpočtu

Položky (v Kč)
Cash flow
Cizí zdroje
Celková aktiva
Zisk před zdaněním
Celkové výkony
Zásoby

Výsledky indexu bonity

Ukazatel     
Index bonity 0

Toto jsou stránky vytvořené pro bakalářskou práci. Před použití si přečtěte podmínky. Mapa stránek